تعیین صلاحیت حوزه قضایی جهت رسیدگی به متفرعات دعوا به دلیل تبدیل شدن بخش به شهرستان

دعوایی به خواسته‌ی مطالبه‌ی مبلغ 12 میلیون تومان مطرح و حکم مقتضی نسبت به آن صادر می‌شود. بعد از گذشت حدود دو سال به لحاظ عدم وصول محکوم‌به، محکوم‌له دعوی جدید مطرح و تقاضای محکومیت محکوم‌علیه به خسارت تأخیر را نیز مطرح نموده. حال سؤال این است که روستایی که خوانده در آن ساکن است در طول این دو سال از حوزه قضایی سابق که به این اصل خواسته رسیدگی نموده به لحاظ تبدیل بخش به شهرستان از آن بخش منتزع و به شهرستان دیگری ملحق می‌گردد.

 آیا در شرایط فعلی حوزه‌ قضایی جدید که صلاحیت محلی پیدا نموده به دعوی مطالبه‌ خسارت تأخیر تأدیه رسیدگی می‌کند و یا اینکه این دعوی از متفرعات دعوی اصلی است و علی‌رغم تغییر حوزه‌ قضایی محل اقامت سابق، دادگاهی که به اصل خواسته رسیدگی کرده صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد؟ (لازم به ذکر است که در ماده 2 قانون صدور چک در مورد چک رویه را صراحتاً بیان نموده است.)

نظر هیئت عالی

چنانچه مستند مطالبه چک می‌باشد وفق تبصره ماده 2 قانون صدور چک در همان دادگاه صادر کننده حکم قبلی متفرعات مورد مطالبه را مطرح می‌کند و همان دادگاه صالح است؛ در غیر این صورت دعوای جدیدی محسوب می‌گردد و تابع عمومات بوده و در محل اقامت خوانده مطرح می‌گردد.

نظر اکثریت

نظر به اینکه اصل بر صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده می‌باشد و این امر جزء عمومات صلاحیت محلی، مطابق ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی می‌باشد؛ در مورد سؤال حاضر نیز دادگاه محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی می‌باشد.

برای مطالعه مواد قانونی به وبسایت حقوقی مهدی بخشی مراجعه کنید.

نظر ابرازی

با اخذ وحدت ملاک از ماده 2 قانون صدور چک و ماده 515 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی متفرعات دعوا اصلی است؛ چراکه اجرای اصلی حکم متفرعات دعوا تابع اجرای حکم اصلی بوده و مستلزم بررسی این امر است که آیا حکم اصلی اجرا گردیده است یا خیر؛ که از این حیث مستلزم بروز ایرادات عملی خواهد بود؛ لذا در این خصوص به مقررات خاص مذکور مراجعه نماییم.