۶ میلیون قبض؛ بدهی تهرانی‌ها به شهر

                                                                                                      6 میلیون صورتحساب ؛ بدهی تهران به شهر

طبق گزارش ها شفاف استمالیات های محلی که به آنها عوارض شهریه یا شهریه نیز گفته می شود ، مهمترین منبع درآمد شهرداری در ایران هستند ، به ویژه هنگامی که یک شهرداری کلانشهر مانند تهران دچار مسدود شدن درآمد می شود و تمایلی به استفاده از درآمد سمی و پایدار ندارد. با این حال ، درآمد حاصل از عوارض شهری از چهار کد درآمد ، شریان مهمی برای مدیریت شهری است و از رفتن آنها به فروش شهر جلوگیری می کند. شیوع ویروس کرونا و اعمال برخی محدودیت ها ، مشاغل را در تنگنای مالی قرار داده است. به همین دلیل ، شهرداری تهران مهلت پرداخت مالیات را برای ارائه کمک مالی به شهروندان تمدید کرده است. همانطور که وحید عرب مدیر کل شناسایی درآمد شهرداری تهران گفت: “یک ماه گذشته است و در سال 1400 هیچ حکمی برای شهرداری تهران صادر نشده است.”

به نظر می رسد تصمیم کمانداران شهر با مثال پیکان دوبل موفقیت آمیز باشد. یعنی کمک مالی به صاحبان مشاغل و شهروندان و هدایای تشویقی برای افزایش مشارکت در عوارض.

مدیرکل درآمد شهرداری تهران اظهار نظر کرد؛ این مورد در بخش خودرو بیشتر مورد استقبال قرار می گیرد ، بنابراین 167،486 صاحب خودرو عوارض خود را پرداخت كردند كه 21000 تاکسی بود ، در حالی كه 29،000 اتومبیل در مدت مشابه سال گذشته پرداخت شده است.

6 میلیون قبض پرداخت نشده

یکی از مهمترین جنبه های مشارکت شهروندان در دولت شهر پرداخت مالیات شهری است که در بیشتر موارد به موقع پرداخت نمی شود. آخرین آمار معاون وزیر دارایی و اقتصاد شهری شهرداری تهران را نشان می دهد ؛ تا پایان سال 1398 ، در مجموع 6،421،196 قبض شهری پرداخت نشده بود. با توجه به درآمد حاصل از درآمد ثابت ، تهرانی ها در پرداخت مالیات پسماند مسکونی خود احتیاط بیشتری دارند و مشارکت آنها در پرداخت خدمات دفع پسماندهای مسکونی بیشتر از سایر کدهای درآمد است. تا سال 2009 ، فقط 414 قبض پسماند خانوار پرداخت نشده است.

تا پایان سال 1398 ، املاک و واحدهای غیر مسکونی بدهی عوارضی ثابت داشتند و تاکنون شهروندان تهرانی 2 میلیون و 713 هزار و 644 قبض خدمات دفع پسماند مسکونی پرداخت نکرده اند ، یا مجموعاً 923 میلیارد 411 بدهی میلیون ها بدهی داشته اند. تومان در بخش عوارض غیر مسکونی ، حدود 972 میلیارد و 556،789 قبض پرداخت نشده 556 میلیون ریالی پرداخت شده است. شهروندان 2 میلیون و 735 هزار و 554 قبض بابت عوارض تمدید را پرداخت نکرده اند.