نحوه ثبت شکایت کلاهبرداری چگونه است؟

نحوه شکایت کلاهبرداری چگونه است؟ وکیل برای شکایت کلاهبرداری چگونه عمل میکند؟ مدارک لازم برای این شکایت چیست؟ مراحل شکایت کلاهبرداری چیست؟ دادگاه صالح کجاست؟ رسیدگی به شکایت از جرم کلاهبرداری چگونه است؟ شکایت از جرم کلاهبرداری اینترنتی چگونه است؟ دفاع از اتهام جرم کلاهبرداری چگونه است؟ برای پیدا کردن بهترین وکیل کلاهبرداری در اصفهان همراه ما باشید.

نحوه شکایت کلاهبرداری چگونه است؟

وکیل شکایت از جرم کلاهبرداری میگوید: نخستین گام برای تشکیل پرونده کیفری و دعوای کیفری این جرم، تنظیم شکواییه شکایت کلاهبرداری از متهم یا متهمان پرونده است. نحوه شکایت کلاهبرداری به این صورت است که پس از تنظیم شکوائیه به نحو صحیحی و قانونی نسبت به ثبت آن در دادسرا از طریق دفاتر خدمات قضایی الکترونیکی اقدام مینماییم. جهت اطلاعات بیشتر از بهترین وکیل اصفهان کلیک کنید.

به نقل از مستروکیل در قانون قید گردیده است که دادسرا باید شکایت شاکی را همه وقت قبول نماید ولو که بصورت شفاهی باشد. ولیکن در رویه عملی شاهد این امر میباشیم که برای طرح شکایت کلاهبرداری باید مراحل آن را طی نموده و مطابق رویه عمل نماییم.

وکیل برای شکایت کلاهبرداری چگونه عمل میکند؟

وکیل برای شکایت کلاهبرداری پس از مشاوره حقوقی با موکل و اخذ اطلاعات مورد نیاز نسبت به تنظیم شکواییه و تقدیم آن به مراجع قضایی کیفری اقدام مینماید. وکیل کلاهبرداری در کلیه مراحل شکایت از جرم کلاهبرداری در محاکم مختلف حضور بعمل رسانیده و نیاز به حضور موکل نمیباشد. وکیل کیفری کلیه امور مربوطه را پیگیری و انجام میدهد. زیرا یکی از اصلی ترین دغدغه های موکلین، عدم توانایی مراجعه مکرر جهت پیگیری پرونده کیفری خود در محاکم قضایی همچون دادسرا و دادگاه میباشد.

نکته: در برخی از موارد که در متن ابلاغیه قید میشود که الزام به حضور موکل وجود دارد، موکل باید به همراه وکیل خویش به محکمه مراجعه نماید. در غیر اینصورت نیاز به حضور وی نبوده و وکیل او از ایشان به بهترین نحو دفاع مینماید.

مراحل شکایت کلاهبرداری چیست؟

وکیل شکایت کلاهبرداری در تهران میگوید: پس از ثبت شکواییه در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، پرونده کیفری مربوطه حسب مورد به شعبه دادیاری یا بازپرسی ارجاع و در آن شعبه ثبت میشود. پس از ثبت در شعبه، شاکی برای شرح و بیان اظهارات خود به همراه وکیلش در شعبه حسب ابلاغیه حاضر میگردد. پس از اخذ اظهارات شاکی وبررسی توسط ایشان، دادیار یابازپرس در صورت توجه اتهام به متهم، وی را با صدور ابلاغیه مبنی بر شکایت کلاهبرداری، به محکمه دعوت و پس از استماع اظهارات ایشان، نسبت به اخذ آخرین دفاع از متهم و صدور قرار تامین کیفری اقدام مینماید.

رسیدگی به شکایت از جرم کلاهبرداری چگونه است؟

در نهاد دادسرا خواه در شعبه دادیاری باشد یا خواه در شعبه بازپرسی باشد، به نحو غیرترافعی میباشد. مقصود از غیرترافعی، رسیدگی به این بصورت میباشد که طرفین دعوای کیفری همچون شکایت از جرم کلاهبرداری، یکدیگر را ندیده و بدون ملاقات یکدیگر نزد دادیار یا بازپرس حاضر و ادای توضیحات مینمایند.

نکته: در  مرحله دادسرا و در روند رسیدگی به شکایت کلاهبرداری چنانچه دادیار یا بازپرس صلاح بداند، میتواند طرفین دعوا را برای مواجه حضوری به شعبه خویش در زمان مشخصی فرابخواند. در این زمان است که طرفین دعوا بالاتفاق نزد مقام رسیدگی کننده حاضر شده و یکدیگر را در دادسرا ملاقات مینمایند.

رسیدگی به شکایت کلاهبرداری در دادگاه برخلاف مرحله دادسرا به اینصورت است که طرفین برای برگزاری جلسه رسیدگی در دادگاه به محکمه دعوت شده و قاضی دادگاه به اظهارات ایشان بصورت همزمان گوش میسپارد. لذا در اکثر دعاوی کیفری شکایت کلاهبرداری، طرفین دعوا تا پایان صدور قرار مجرمیت از نهاد دادسرا و وصول پرونده به دادگاه یکدیگر ار نمیبینند.

شکایت از جرم کلاهبرداری اینترنتی چگونه است؟

که یکی از مصادیق جرایم رایانه ای میباشد، دربردارنده ، به نحو اینترنتی و غیر آن از طریق رایانه و امثال آن میباشد. یکی از تفاوتهای شکایت از جرم کلاهبرداری اینترنتی نسبت با کلاهبرداری سنتی،  در این است که در شکایت کلاهبرداری اینترنتی مرحله رسیدگی به این شکایت و انجام تحقیقات مقدماتی از طریق پلیس فتا نیز وجود دارد.

نکته: در بسیاری از موارد، شاکی نمیداند که چه کسی نسبت به کلاهبرداری اینترنتی از حساب او اقدام نموده است. بررسی این مورد توسط پلیس فتا صورت گرفته و نتیجه تحقیقات به دادسرا ارسال میگردد.

دفاع از اتهام جرم کلاهبرداری چگونه است؟

از ناحیه شاکی، ارائه ادله اثبات دعوا میباشد. زیرا شاکی باید از ادعای خویش مبنی بر ارتکاب جرم توسط متهم یا متهمان دفاع نماید و متهم باید علاوه بر انکار اتهام انتسابی درخصوص دفاع از خویش در قبال ادله ابرازی شاکی نیز اقدام قانونی شایسته را انجام دهد. وکیل شکایت کلاهبرداری از ناحیه هر یک از طرفین دعوا که ورود نماید، میبایست از تخصص و دانش خویش بهره برده و نسبت به ارائه بهترین دفاع از موکل خویش اقدام نماید.

مدارک لازم برای شکایت

  • مدارک لازم برای شکایت کلاهبرداری چیست؟
  • چه مدارکی را باید ضمیمه شکواییه نماییم؟
  • با چه مدارکی میتوانیم نسبت به شکایت از جرم کلاهبرداری اقدام نماییم؟

برای اثبات میبایست ادله قابل قبولی را به محکمه ارا ئه نمایید. هرآنچه که دلیل بر انجام مانور متقلبانه توسط متهم یا متهمان و دلیل بر فریب و اغفال شما میباشد باید به محکمه ارائه گردد. مواردی از قبیل صورتحساب بانکی و فیش های واریزی که دربردارنده بار اثباتی از برای واریز پول یا وجه به حساب متهمان میابشد باید به ضمیمیه شکواییه تقدیم دادگاه گردد. وکیل شکایت کلاهبرداری کلیه مدارک لازم برای طرح شکایت از جرم کلاهبرداری را به شما میگوید.

دادگاه صالح به رسیدگی به شکایت

نظر به تقسیم بندی دادگاه ها به دادگاه حقوقی و کیفری و دیگر انشعابات و تقسیمات محاکم بر اساس صلاحیت ذاتی، پرسش این است که به شکایت کلاهبرداری در کدام دادگاه رسیدگی قضایی صورت میپذیرد؟ به بیان ساده میتوان گفت دادگاه کیفری دو محل وقوع جرم یا دستگیری متهم حسب مورد صالح به رسیدگی میباشد. در ابتدا تحقیقات مقدماتی توسط دادسرایی که در معیت دادگاه صالح فعالیت مینماید، انجام گرفته و اگر پرونده کیفری شکایت از جرم کلاهبرداری با منع تعقیب مواجه نشده بلکه با صدور قرار مجرمیت به دادگاه ارسال گردد، دادگاه کیفری دو نظر به صلاحیت ذاتی که دارد و با رعایت صلاحیت محلی، به پرونده کیفری مذکور رسیدگی مینماید.

نحوه تنظیم شکواییه شکایت کلاهبرداری چگونه است؟

درست است که اشخاص جامعه برای تنظیم شکواییه خویش میتوانند به عریضه نویسان مراجعه نمایند، ولیکن بهترین تصمیم آن است که از ابتدای امر، یعنی تنظیم شکواییه و طرح دعوای کیفری به ید وکیل متخصص و باتجربه صورت پذیرد. نحوه تنظیم به این صورت است که شاکی شرح مفصل و البته مربوط به بزه ارتکابی و ادله اثبات دعوای خویش را به انضمام تاریخ و زمان ومکان وقوع جرم به نحو تدقیق در متن شکواییه ذکر مینماید. یعنی شاکی باید بیان نماید که چرا و به چه دلیل و با استناد به چه مواردی از متهم یا متهمان شکایت دارد؟

موارد شکایت کلاهبرداری

موارد شکایت از جرم کلاهبرداری به صورت موردی و جزئی دارای مصادیق عدیده و بسیاری میباشد. ولیکن میتوان از موارد ذیل بعنوان نمونه های شایع این شکایت اشاره نمود: شکایت ، شکایت از کلاهبرداری پیامکی، شکایت کلاهبرداری مالی مانند کلاهبرداری از طریق کارت به کارت و حساب بانکی، شکایت کلاهبرداری خودرو و غیره میباشد.

مسیر درست شکایت

برای اینکه در محاکم قضایی مسیر درست را طی کنید و در دادگاه کیفری موفق شوید باید “عمل مجرمانه” را بتوانید به درستی تعیین کنید. یعنی برای شکایت کلاهبرداری باید اقداماتِ کلاهبرداری با تعریف قانونی آن انطباق داشته باشد. در غیر این صورت ممکن است هزینه و زمان از دست بدهید و چه بسا آثار بد حقوقی برای شما داشته باشد.

تعریف کلاهبرداری

ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری بیان می دارد:

هر کسی از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.

شکواییه کلاهبرداری

شکواییه یا شکایت نامه کلاهبرداری همانطور که گفته شد با در نظر گرفتن ارکان جرم و همچنین تطبیق عمل انجام شده با قانون انجام می پذیرد. بنابراین شاکی باید ماوقع را شرح دهد و به نکاتی اشاره کند که در قانون، آن نکات جرم تلقی می شوند.

نمونه شکواییه کلاهبرداری

شما هیچ نمونه قابل استفاده ای در اینترنت نمی توانید پیدا کنید که مشخصاً به درد شما بخورد! چرا که مسائل حقوقی نیاز به تحلیل توسط وکیل یا حقوقدان دارد و هرگونه جستجو در این خصوص بی فایده است. بنابراین جهت تنظیم شکوائیه فنی به وکیل متخصص مراجعه کنید.

آیدا چم سورکی

آیدا چم سورکی هستم متولد 1381 تحصیل کرده در رشته علوم تربیتی و علاقمند به نویسندگی و فعال در شبکه های اجتماعی