قیمت فروش برق ۴۵ درصد گران شد

مرکز آمار در ایران شاخص قیمت محصول را برای بخش برق منتشر کرده است که به صورت دوره ای براساس سال پایه 2016 تنظیم می شود.

تغییر در شاخص قیمت تولید تولید (WPI) برای کل بخش برق در طول فصل نسبت به سه ماهه مشابه سال گذشته (تورم نقطه به نقطه) 1.8 درصد بود. به عبارت دیگر ، متوسط ​​قیمتی که نیروگاه ها از شرکت های منبع تغذیه برای فروش محصولات خود دریافت می کنند ، در فصل پاییز نسبت به فصل پاییز ، 4.2 درصد افزایش یافته است.

تورم فصلی

تغییر در شاخص قیمت تولید (تورم فصلی) بخش کل انرژی (4.3 درصد) نسبت به مدت مشابه تابستان گذشته 0.8 واحد درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل بود. در طول فصل مطالعه ، درصد تغییرات در شاخص قیمت تولیدی بخش برق نسبت به فصل قبل و ساعات مختلف اوج ، بار متوسط ​​و کم به ترتیب -7 ، 7.1 و -4 بود.

قیمت فروش برق 45٪ افزایش یافت

تورم نقطه به نقطه

تغییر در شاخص بهای تولید کل بخش برق (در مقایسه با سه ماهه مشابه سال گذشته (تورم نقطه به نقطه)) در طول فصل به 1.8 درصد کاهش یافت. به عبارت دیگر ، متوسط ​​قیمتی که نیروگاه ها از شرکت های منبع تغذیه برای فروش محصولات خود دریافت می کنند در فصل پاییز نسبت به فصل پاییز 4.2 درصد افزایش یافته است. تورم نقطه به نقطه در بخش کل برق در تابستان سال جاری 2.8 درصد بوده است. در طول دوره مورد بررسی ، درصد تغییرات در شاخص قیمت تولید بخش برق 3.3 ، 6.3 و 7.5 برای ساعات مختلف پیک ، بار متوسط ​​و کم نسبت به مدت مشابه سال گذشته بوده است.

تورم سالانه

درصد تغییرات در شاخص قیمت متوسط ​​تولید در بخش کل برق منجر به یک فصل کاهش می شود ، که به 2.8 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته (متوسط ​​تورم سالانه) می رسد ، 1.5 واحد درصد افزایش در هر سه ماه نسبت به مدت مشابه مانند سال قبل

میانگین نوسانات قیمت شاخص قیمت تولید برق در چهار فصل که منجر به فصل پاییز نسبت به مدت مشابه سال قبل شد ، برای قله های ساعتی مختلف ، بارهای متوسط ​​و کم به ترتیب 8.3 ، 6.3 و 3.8 بود.

223227