فرآیند ارتباط صنعت و دانشگاه در فولادمبارکه شفاف است

هادی نباتی نژاد اظهار داشت: شرکت فولاد مبارکه از بدو تأسیس فعالیتهای تحقیقاتی خود را انجام می دهد و واحد تحقیق و توسعه با بیش از 1200 پروژه تحقیقاتی و پیشرفت ، مأموریت خود را در زمینه تحقیقات عملی و مسئله دار انجام داده است. شکوه از طریق نوآوری تدریجی و تعالی عملیاتی.

وی افزود: از سال 2017 ، این شرکت گزارشات بازخورد EFQM و MAKE Award و ارزیابی های مختلف ، بررسی و توسعه اسناد استراتژیک را دریافت کرده است. با تاسیس مرکز توسعه نوآوری و فناوری گروه فولاد مبارکه ، اقدامات موثری در این زمینه انجام می شود جهت.

مدیر روابط عمومی فولاد مبارکه اظهار داشت: “نیازهای تحقیقاتی مبتنی بر مسئله و آینده نگر و توسعه پروژه های تحقیقاتی بدون دانش معاصر را در نظر بگیرید ، اکوسیستم ابتکاری شرکت را توسعه داده و از طریق مراکز تحقیقاتی ، شرکت های دانش بنیان و بلند مدت روابط خود را با دانشگاه ها توسعه دهید. موافقت نامه های قرارداد باز. این همکاری با دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی توسعه یافته است و در حال حاضر با بیش از 130 موسسه تحقیقاتی در ارتباط است انتقال تحقیقات فعلی.

وی دستاوردهای تحقیقاتی قابل توجه فولاد مبارکه تاکنون بیان کرد: “هر سال 40 پروژه تحقیقاتی موفق به اتمام می رسد و هر ساله به طور متوسط ​​45 پروژه تحقیقاتی اعلام می شود. تاکنون بیش از 1200 پروژه تحقیقاتی اعلام شده است. 114 پروژه تحقیقاتی. “، ما توجه ویژه ای به بهبود مستمر کیفیت پروژه های تحقیقاتی در این پروژه ها داریم. نباتی نژاد تعداد پروژه های در حال انجام با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی در سال 1399 را در نظر گرفت: “در حال حاضر 114 پروژه داریم که 23 پروژه آن 22 پروژه در دانشگاه صنعتی اصفهان ، 22 پروژه در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و 12 پروژه در دانشگاه است. از 8 پروژه علمی و پژوهشی اصفهان ، 17 پروژه در دانشگاههای مستقل و 31 پروژه در سایر دانشگاهها تعریف شده است.

“قابل ذکر است که توافق نامه های مربوط به این پروژه ها ماهیتی قانونی دارند و از طرف آنها با روسای دانشگاه ها و مراکز علمی منعقد می شوند ، نه از نظر یک شخص طبیعی بلکه از نظر شخص حقوقی و نماینده آن اگر قراردادی نام شخصی را ذکر کند. بنابراین ، برخی از تردیدهای ایجاد شده در هفته های اخیر نشان می دهد که رابطه بین صنعت و دانشگاه فولاد مبارکه با روند فعلی و مداوم مدیریت تحقیق و توسعه ناسازگار است.