شرکت سیمان شاهرود یکی از واحدهای خوب استان است

به گزارش خبرگزاری آوای البرز در استان سمنان ، پنجشنبه 25 شهریورماه علیرضا آشانگر با مدیرعامل سیمان ایران عسگری دیدار کرد. یکی از واحدهای فعال شرکت سیمان شاهرود است که بر سهامداران این شرکت تمرکز دارد.

استاندار سمنان در توضیح لزوم ارائه این طرح توسط این شرکت ، گفت: “برای شرکت سیمان مشکلی ایجاد می شود که در آینده برنامه توسعه ای ارائه ندهد ، بنابراین نیاز به تهیه و ارائه این این شرکت در آینده سوددهی بیشتری خواهد داشت. “

آشناگر گفت: مشارکت شرکت تامین سیمان شاهرود در راه اندازی شرکت سیمان بیرجمند سرمایه گذاری ایده آل برای این مجموعه است و بسیار مفید و مورد نیاز است.

علیرضا آشناگر در پایان سخنان خود با اشاره به وجود بیش از 300 روز آفتابی در استان سمنان ، با اشاره به ضرورت استفاده حداکثری از این انرژی ، انرژی و ظرفیت اظهار داشت: درخواست شرکت سیمان شرود برای تأمین زمین مناسب برای برنامه های شرکت برای سرمایه گذاری در تاسیسات و تاسیسات نیروگاه خورشیدی.

استاندار سمنان به معاون وزیر دارایی خود دستور داد تا جلسه مدیران شرکت های توزیع گاز و فرآورده های نفتی استان را تشکیل دهد تا نگرانی های مدیران شرکت سیمان شاوود در مورد ذخیره سوخت زمستانی برطرف شود.

گروهی از مدیران کل استان ، از جمله دکتر تامین کشوار ، رئیس روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری. مهندس بازوی گلستانی و مدیرعامل شرکت سیمان شاهود در این جلسه شرکت کردند.

48