سیستم مدیریت ایمنی تعیین کننده اهداف و برنامه ها و ارزیابی عملکرد افراد است

به گزارش خبرگزاری آوای البرز در استان سمنان ، سید محمد موسوی زاده گفت که سیستم مدیریت امنیت باید در ساختار سازمان نفوذ کرده و ضمن انجام وظایف خود بخشی از فرهنگ کارکنان باشد.

وی گفت: “برای کمک به بهبود ایمنی در سطح شرکت ،” همیشه خطرات و خطرات وجود دارد “،” ما همیشه نمی توانیم در امان باشیم “،” امنیت شغلی بستگی به میزان خطر دارد “،” همه خطرات را می توان به حداقل رساند ” “،” ما باید ایمن باشیم “و” ایمنی کار “بستگی دارد”.

موسوی ساد یادآور شد: رفتار امنیتی شرکت باید به گونه ای متبلور شود که ملکه ذهن مردم شود و به نوعی ایجاد آن را کنترل کند و هر همکار شاغل به طور خودکار مسائل امنیتی را زیر نظر داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه نهادینه سازی فرهنگ ایمنی داستان یک راننده متخصص است ، گفت: نقش الگو در تغییر رفتار و فرهنگ ایمنی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و نظم و ایمنی شغلی همیشه باید مورد توجه همه مدیران قرار گیرد. “

، افسران امنیتی و همکاران ، به ویژه نیروهای اجرایی.

علاوه بر این ، موضوعات مورد بحث در این جلسه ؛ تعداد بازدیدهای امنیتی ، شناسایی و حذف مراکز خطر ، نحوه دستیابی به ارزیابی ایمنی ، تنظیم و نظارت بر پیمانکاران و تنظیم حریم خصوصی شبکه های منبع تغذیه مورد بحث قرار گرفت.

48