رهاسازی آب از سد کرخه افزایش یافت

علی شهبازی افزود که از هفته گذشته ، ما دو مرحله افزایش تولید آب از سد خارخه در مقایسه با بزرگترین پروژه خشکسالی مصوب داشته ایم.

وی گفت: “در فاز اول سطح آب به 130 متر مکعب در ثانیه افزایش یافت. در فاز دوم به 160 متر مکعب در ثانیه رسید. اکنون جریان خروج از سد کارکه بیش از دو برابر ظرفیت مصوب و آب پایین آمده است. “

وی گفت: در حال حاضر جریان در آخرین شاخه های خارکیم برقرار است و سرعت جریان آن به 27 متر مکعب در ثانیه رسیده است.

شرباسی اضافه کرد: حجم غیر قابل استفاده پشت سد کارکه 750 میلیون متر مکعب است که بیش از 70 درصد آن آزاد می شود ، به این معنی که ظرفیت آب پشت سد کارکه 225 میلیون متر مکعب است.

وی همچنین با اشاره به پنج مخزن حوضه آبخیز هورالعظیم اظهار داشت: مخازن یک و دو از شاخه های رودخانه کارکه تغذیه می شوند و مخازن چهار و پنج کاملاً از آب نمک و گرد و غبار تخلیه می شوند.
وی گفت: هزینه های زیست محیطی تالاب تأمین شده و مشکلات چند روز گذشته برطرف خواهد شد.
توضیح محتوای فضای مجازی درباره کشاورزی پاییزه: “هرگونه تخلیه از سد کارکه فراتر از برنامه خشکسالی مصوب استان به این معنی است که خطر آوردن آب به محصولات پاییزه افزایش می یابد ، زیرا ذخایر در نهایت در سپتامبر برای ورود به سال آبی جدید سقوط می کند.

معاون مطالعات اساسی و برنامه های جامع سازمان برق آبی خوسستان اظهار داشت: طبق روش پیشنهادی جهاد کشاورزی برای کشت ، باید 88000 هکتار سطح زیر کشت فصلی با الگوی مصرف کم در خشکسالی داشتیم ، اما کشت با الگوی مصرف بالا بیش از 90،000 هکتار به اتمام رسید.

مدیریت مصرف مهمترین و اصولی ترین راه بهبودی از خشکسالی و کاهش خسارات ناشی از آن است.

وی با استناد به گزارش های متعدد در مورد ذبح غیرقانونی تابستان اظهار داشت: “متأسفانه ، کسانی که حق آب مشخص شده برای خشکسالی را دارند ، به آب آشامیدنی دره کرخه ، آب برای دام و حق آب برای تالاب ها نیاز دارند.

وی افزود: به دلیل این مشکلات ، با همدلی مردم و مدیریت مصرف در روزهای آینده آزاد شد ، امیدواریم که بتوانیم جریان رودخانه را بدون مشکل کاهش دهیم ، بنابراین شرایط مطلوبی برای مخزن برای سال آبی بعدی. ”

وی ادامه داد: البته هنوز هیچ طرحی برای کاهش رهاسازی اعلام نشده است ، زیرا این روند باید از مجاری قانونی انجام شود و در روزهای آینده انتظار می رود روند رو به افزایش رودخانه ها در مرحله نهایی وجود داشته باشد مسیرهای کرخه. ادامه دارد.”

شهبازیز با بیان اینکه منابع آب در این شرایط خشکسالی از همه امکانات و نیازهای ذکر شده برخوردار نیستند گفت: اگر رویکردهای مصرف بهینه خشکسالی تغییر نکند ، هر بار که آزاد می شود از سود آب استفاده می شود. از نظر اندازه و تداوم بالاتر خواهد بود و بازگشت به حالت عادی بیشتر خواهد بود.

سد کرکه منبع اصلی آب رودخانه های کرک نور و هورالعظیم است که در روزهای اخیر به دلیل خشکسالی عقب مانده اند.