درجه‌بندی و ارزیابی فنی کارگاه‌های صنایع‌دستی استان سمنان انجام شد

به گزارش خبرگزاری آوای البرز استان سمنان، سمانه سلطانی پور گفت: درجه‌بندی و ارزیابی فنی کارگاه‌های صنایع‌دستی استان سمنان توسط اداره کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان سمنان و با همکاری دانشگاه سمنان به‌عنوان مشاور طرح انجام شد تا با دستیابی به نقاط قوت و ضعف هر کارگاه بتوان تحلیل منطقی در جهت رفع معایب و نواقص و ارتقاء سطح کارایی و کیفیت کارگاه‌ها ارائه داد.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان با اشاره به اینکه در استان ۳۰ کارگاه فعال در حوزه صنایع‌دستی ارزیابی و درجه‌بندی شدند، افزود: در فاز اول این طرح، ۶ کارگاه از شهرستان سمنان، ۱۲ کارگاه از شهرستان شاهرود، ۵ کارگاه از شهرستان دامغان، ۴ کارگاه از شهرستان گرمسار، ۲ کارگاه از شهرستان مهدی‌شهر و ۱ کارگاه از شهر سرخه مورد ارزیابی قرار گرفتند.

سمانه سلطانی پور در تشریح رشته فعالیت‌های کارگاه‌های مورد ارزیابی گفت: ارزیابی ۳ کارگاه صنایع‌دستی چوبی،۲ کارگاه صنایع‌دستی سنگی،۳ کارگاه صنایع‌دستی چرمی،۱ کارگاه صنایع‌دستی رودوزی‌های سنتی،۲۱ کارگاه صنایع‌دستی سفال و سرامیک در این طرح پژوهشی انجام شد.

او بابیان اینکه درجه‌بندی کارگاه‌ها بر اساس ‌لیست ارائه‌شده توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی انجام‌شده است، افزود: درجه‌بندی و ارزیابی فنی کارگاه‌های صنایع‌دستی استان سمنان بر اساس ۱۴ شاخص ازجمله مدارک، منابع انسانی، نور، صوت، طراحی محصول، تجهیزات، خطرات، ایمنی، میزان فروش، سرمایه در گردش، بسته‌بندی، قیمت‌گذاری، فرآیند تولید، کیفیت مواد اولیه و محصول انجام‌شده است.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان گفت: میانگین امتیاز کل کسب‌شده از بازرسی همه کارگاه‌ها ۷۰.۰۴ درصد است و درمجموع وضعیت کارگاه‌های موردبررسی از شرایط نسبی خوبی برخوردارند.

سمانه سلطانی پور افزود: شاخص ارزیابی خطر در میان تمامی کارگاه‌ها با کسب ۹۲ درصد امتیاز در بهترین شرایط قرار دارد و شاخص‌های انسانی با ۸۶ درصد، کارگاه و فرآیند تولید با ۸۴.۸۳ درصد، کیفیت ۸۴.۶۴ درصد، میزان نور مؤثر ۸۲.۳۳ درصد، صوت با ۸۱.۵ درصد، رعایت نکات ایمنی با ۷۹.۵ درصد به ترتیب در جایگاه‌های بعدی قرار دارند که از مطلوبیت نسبی خوبی برخوردارند

او گفت: شرح اطلاعات فروش با ۶۰.۲۵ درصد، ابزار و تجهیزات با ۶۰ درصد، بسته‌بندی با ۵۷.۹ درصد، قیمت‌گذاری با ۵۷.۳۵ درصد و سرمایه در گردش با ۴۰.۰۸ درصد از وضعیتی متوسطی برخوردارند.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان افزود: منابع انسانی بیمه‌شده ازجمله شاخص‌های موردبررسی بود که اجرای قانون برخورداری کارگاه‌های صنایع‌دستی از معافیت بیمه‌ای می‌تواند نقش مؤثری در افزایش تعداد بیمه‌شدگان کارگاه‌های صنایع‌دستی استان داشته باشد.

سمانه سلطانی پور گفت: فاز بعدی اجرای این طرح، پس از تخصیص اعتبار، اجرای این طرح در سایر کارگاه‌های صنایع‌دستی استان اجرا خواهد شد.

۴۶