جوجه یک روزه در یک سال چقدر گران شد؟

به گزارش یک خبرگزاری گابرانلاین بر اساس گزارش مرکز آمار، در تابستان 94، شاخص تولیدکننده مرغ صنعتی کشور (15=) برابر با 480.4 بوده که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) 15.1 درصد است. نسبت به سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 68.8 درصد بیشتر از سال قبل بوده است. در طول سه ماهه مورد بررسی، میانگین شاخص قیمت برای چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته (تورم سالانه) 84.0 درصد افزایش یافته است.

تورم فصلی

شاخص تولید طیور صنعتی کشور در تابستان 94 نسبت به مدت مشابه سال قبل (3.8 درصد) معادل 15.1 درصد (تورم فصلی) نسبت به فصل قبل (3.8 درصد) افزایش یافت. در بین نژادهای طیور صنعتی، کمترین تورم فصلی مربوط به کود دامی (0/2%) و بیشترین تورم مربوط به تخم مرغ خوراکی (1/38%) بود.

تورم نقطه به نقطه

طی تابستان 94 تغییرات شاخص بهای تولیدی صنعت طیور کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل 68.8 درصد (تورم نقطه به نقطه) بوده که نسبت به فصل قبل (3.1 درصد) 38.6 درصد کاهش داشته است. به عبارت دیگر میانگین قیمتی که تولیدکنندگان محصولات صنعتی طیور برای تولید نژادهای خود در کشور دریافت می کنند از 140140 در تابستان به 68.8 درصد در تابستان 1379 افزایش می یابد. در بین نژادهای طیور صنعتی، کمترین تورم نقطه به نقطه مربوط به تخم خوراکی (53.4 درصد) و بیشترین مربوط به جوجه یکروزه (148.4 درصد) بوده است.

قیمت جوجه یک روزه در سال چقدر است؟

تورم سالانه

میانگین شاخص قیمت تولید محصولات مرغداری صنعتی کشور طی چهار فصل منتهی به 140 تابستان در مدت مشابه سال قبل 84.0 درصد تغییر کرد که نسبت به رقم مشابه در فصل قبل 4.2 واحد درصد (3.1) افزایش داشت. . در طول فصل مورد مطالعه، در بین نژادهای طیور صنعتی کشور، کمترین تورم سالانه مربوط به تخم خوراکی (64.4 درصد) و بیشترین تورم مربوط به جوجه یکروزه (112.4 درصد) بوده است.

شاخص استانی

بررسی شاخص قیمت محصولات فرآورده های صنعتی طیور تابستان 94 نشان می دهد که شاخص کل در اکثر نقاط کشور نسبت به فصل قبل افزایش یافته است. بیشترین افزایش مربوط به استان تهران با 45.8 درصد و کمترین افزایش مربوط به استان ایلام با 3.8 درصد بوده است. کمترین افت شاخص کل مربوط به استان گیلان با 0.1- درصد بوده است.

بررسی ها نشان می دهد که شاخص کل فصل جاری در تمامی استان ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است. بیشترین افزایش مربوط به استان خوزستان با 108.2 درصد و کمترین افزایش مربوط به استان مرکزی با 3.8 درصد بوده است.

223227