تغییر کاربری اراضی کشاورزی برای اجرای نهضت ملی مسکن ممنوع شد – خبرگزاری آنلاین | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری آنلاین فرزان . این مصوبه از سوی معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ابلاغ شد. قانون جهش تولید مسکن «در مورد استانداران همه استان ها اعمال می شود.

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری به شرح زیر است:

پیرو موضوعات مطرح شده در جلسه مورخ 7/12/1300 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، گزارش دبیرخانه «الزامات شهرسازی مربوط به تملک زمین بر اساس قانون جهش تولید مسکن» جهت تسهیل و تسریع در اجرا. از وظایف قانونی جلوگیری از خسارات احتمالی در حین کاهش یا کاهش خسارات احتمالی به صورتجلسه کمیته مراجعه شود:

منبع اصلی زمین مورد نیاز پروژه اراضی الف دولت، جاده داخل محدوده شهر متعلق به وزارت شهرسازی و سایر اراضی دولتی و عمومی در محدوده شهر است که تصمیم به افزایش بار زمین گرفته است. ظرفیت. موانع احتمالی را حذف کنید:

1. کمیسیون ماده 5 استفاده از زمین های مازاد دولتی در محدوده شهر را مجاز می داند مگر اینکه برای هفت کاربری خدماتی مسکونی (فضای سبز، ورزشی، فرهنگی، هنری، مذهبی، امکانات رفاهی و تجهیزات شهری) مجاز باشد. ، آموزش و درمان) بدون ارائه زمین جایگزین برای اسکان.

تبصره ـ اراضی مازاد شهرداریها و سایر دستگاههای عمومی مشمول این حکم می باشد به استثنای قانون منع فروش و انتصاب اراضی فاقد مسکن به آنها.

1- تراکم ساختمانی قابل احداث در اراضی دولتی در پروژه‌های مربوط به جهش تولیدی برابر با تراکم ساختمانی حریم مجاور است که به تشخیص کمیسیون ماده 5 می‌تواند از سقف تراکم نزدیک‌ترین پهنه به بالا تجاوز کند. در صورت وجود زیرساخت های مورد نیاز تا 20 درصد.

ب – برای انجام دادن افزونه فرآیند بررسی، تصویب و جلوگیری از شکل‌گیری فرآیندهای توزیع زمین که منجر به مخالفت مرجع تصویب‌کننده می‌شود و تامین زمین برای اجرای پروژه در صورت عدم وجود ظرفیت کافی در محدوده شهری. محدوده شهر یا ساخت شهر مسکونی) با ملاحظات زیر.

1. از تعرض به زمین های واقع در محدوده آب اعم از دریاها، دریاچه ها، رودخانه ها، چاه های آب آشامیدنی و سایر منابع آب با رعایت قوانین جاری شهری خودداری کنید.

2. هرگونه افزودن یا توسعه مزارع حاصلخیز (درجه 1، 2)، جنگل های طبیعی، مزارع طبیعی، نهالستان ها، پارک ها، جنگل ها، ذخایر مرتعی، مناطق ذخیره ژنتیکی، مراکز تولید بذر، حوزه های آبخیز زوجی، محدوده های اندازه گیری و ایستگاه ها را ممنوع کنید. رودخانه ها، نهرها، مراتع، مسیرهای مهاجرت و مناطق زیست محیطی (طبق تبصره ۲ ماده ۹ قانون رشد مسکن)

3. ایجاد تعادل بین منابع آب آشامیدنی تأمین شده (یا ممکن است) توسط وزارت نیرو و محدودیت جمعیتی مناطق مجاور، مطابق با وظایف مندرج در قانون جهش تولید مسکن.

4. انتخاب زمین دولتی بدون مغایرت با حداقل (حداقل) فاصله از محدوده مصوب شهر امکان پذیر است.

5. منع توسعه مسکونی و گنجاندن عناصر هویتی طبیعی، تاریخی و باستانی در اماکن و شهرهای تاریخی.

6. عدم توسعه شهری و تجمیع اراضی واقع در محدوده بستر و گسل

7. از تبدیل مناطق شهری به مراکز حساس و خطرناک مستقر در مناطقی که نقض پروتکل های ایمنی و حفاظتی لازم است خودداری کنید.

8. از توسعه مناطق شهری برای مراکز صنعتی موجود پرهیز کنید و در نتیجه استاندارد اکولوژیکی صنایع مذکور را به خطر نیندازید.

9. ارائه خدمات تکمیلی سرانه ظرف مدت 2 ماه پس از تایید کمیته فنی و پس از ابلاغ، طبق توصیه های دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری. دبیر شورای عالی.

ج- حصول اطمینان از انجام همزمان وظایف مقرر در ماده 12 قانون مسکن از رویکرد احیای بافت های فرسوده ضمن انجام تعهدات قانون حمایت از احیا، بهسازی و احیای بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری. از این رو تولید باید از مراجع تخصصی در سطوح معماری و شهرداری بهره مند شود و دانشگاه باید در برابر آسیب شناسی و سیاست های کالبدی تشویقی موانع کالبدی و فضایی ناشی از اعمال ضوابط و مقررات پروژه های عمرانی در سطح شهر قرار گیرد. شرایط نشان داده شده است. نوآوری شورای عالی شهرسازی و معماری در این زمینه ها.