تسری نژادپرستی شناختی به نژادپرستی اجتماعی

اما در این شرایط که اروپا در بحران جدی قرار دارد، این ایده بیانگر نگرش نژادپرستانه غرب نسبت به شرق و سایر نقاط جهان است. اگر این سخنان از زبان یک شرقی بیرون می آمد، رسانه ها چه غوغایی ایجاد می کردند. او از طریق این تمثیل می خواهد این اندیشه را به عرصه اجتماعی نیز بسط دهد.

شاید این یک فرافکنی باشد، به دلیل تغییراتی که در دنیا رخ داده است، از جمله قطع گاز در روسیه و اروپا، می خواهد بگوید که این به خاطر هجوم به جنگل در باغ است و پیشاپیش تقصیر آنها نیست. هر چقدر هم که ظالم باشند، مقصر نیستند!

فراموش کردند که اگر زمینشان باغ شد، این باغ حاصل غارت کشورهای ضعیف و عقب مانده بود. شهرهایی که بخش اعظم توسعه خود را مدیون روستاها هستند و هنوز هم مدیون آن هستند، به نظر می‌رسد خود را برتر می‌دانند، چیزی که اغلب می‌شناسند و به آن می‌بالند.

کافی است تاریخ خودشان را بخوانید تا ببینید در قرون وسطی چگونه زندگی می کردند و کشورهای شرقی از جمله چین، ایران و آفریقا در آن زمان در چه سطحی از تمدن بودند.

از زمان به اصطلاح انقلاب صنعتی و ظهور استعمار و چپاول، مردم به ویژه کشورهای عقب مانده توسط کشورهای مسلط مصادره شده اند، همراه با قتل، زندان و تبعید به نفع اروپا و آمریکا. از طریق آموزش اشتباه آنها باغبان و دیگران جنگلبان می شوند. ای کاش جنگلبان که در نگاه بورل و در افکارش باید جانوران جنگل باشد، لیاقت بیشتری داشته باشد. فقرا استاندارد پایین زندگی در آن کشورها را به زندگی در کشور خود بدون حمایت و سنگسار بی مورد ترجیح می دهند.

6565