تاکید بر واکسیناسیون به ویژه تزریق دوز سوم برای مقابله با سویه جدید اومیکرون

به گزارش شفاف، این جلسه با حضور رئیس دفتر رئیس جمهور و وزرای بهداشت، درمان، آموزش پزشکی، فرهنگ اسلامی، ارشاد و آموزش و پرورش برگزار شد.

وزارت بهداشت همچنین با انتشار گزارشی از روند شیوع سویه‌های جدید امیکرون در سراسر جهان، ماهیت ویروس omicron در کشورهای مختلف و گروه‌های سنی مختلف، اجرای دستورالعمل‌های بهداشتی و فاصله اجتماعی با واکسیناسیون را برجسته کرد. به خصوص تزریق دوز سوم مورد نیاز است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به روند رو به رشد کشور و دوران ایمن‌سازی، شیوع اوسیرون جدید در ایران بیش از هر کشور دیگری در جهان است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین با ارائه گزارشی از فضای رسانه ای مرتبط با شیوع ویروس کرونا در کشور، بر ضرورت تبیین دستاوردهای مردم در پیشگیری از شیوع ویروس کرونا توسط اعضا تاکید کرد. به خصوص سویه Omicron.

پس از این جلسه، مصوبات پیشنهادی برای تصویب در ستاد ملی کرونا مورد بحث و بررسی قرار گرفت.