ارزیابی سنجه‌های اعتباربخشی درونی رشته پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

به گزارش خبرگزاری آوای البرز در استان سمنان، عضو هیئت مدیره پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی با حضور معاون پزشکی و رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان تشکیل جلسه داد. اعضای هیأت علمی گروه پرستاری و واحد سمنان.

هنگامه بایدکتی رئیس دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان در این بازدید گزارشی از وضعیت تحصیلی علوم پزشکی، تعداد اعضای هیات علمی، تعداد دوره های کارورزی، تعداد دوره های کارآموزی و تعداد دانشجویان وضعیت کلاس های نظری و عملی دانشجویان.

بازدید از بخش های مختلف دانشکده مانند مرکز مهارت های بالینی، سالن تمرین، آزمایشگاه های بیوشیمی، میکروبیولوژی، بافت شناسی، کتابخانه علوم پزشکی، سایت دانشکده، کلاس های دانشجویی، سالن مطالعه دانشجویی، کمد دانشجویی مدیر و اعضای هیئت علمی از مراکز بالینی از جمله بازدید کردند. دفتر توسعه آموزش، بیمارستان کوسر، و مرکز مشاوره و خدمات پرستاری سفیر در منزل.

نماینده معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در نشستی دوستانه با دانشجویان پرستاری، برنامه‌های درسی مختلف دانشکده را مورد بررسی، تبادل نظر و پیشنهادات قرار داد.

پیش از این نیز نماینده معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در فعالیتی مشابه ضوابط اعتباربخشی داخلی رشته مامایی واحد سمنان را ارزیابی کرد.

48