ابلاغ فهرست ۹۵۰ قلم کالای قابل ورود همراه مسافر به مناطق آزاد

آوای البرز در نامه ای به مدیرکل دفتر می گوید وارد كردن آداب و رسوم ایران در تمام آداب و رسوم اجرایی کشور وجود داشته است:

شماره مرجع شماره 1400.02.2 (شناسه 93939349) دفتر کنترل واردات صادرات وزارت صمت در مورد نگهداری چمدان با مسافران در 1399 منطقه آزاد به مدت 1400 سال. شماره 60/124531 مورخ 1400. 05.16 دفتر مشخص شده با پیوست های مربوطه حدود 150 قلم کالای جانبی مسافری را ارسال و اعلام می کند. جلسه کارگروه برای تعیین سهمیه و لیست بارهایی که مسافر را در مناطق آزاد همراهی می کند در تاریخ 1400.4.27 برگزار می شود. لازم به ذکر است که در دو نامه اعلان ذکر شده در بالا ، در مجموع 950 مورد در فرآیند حمل بار وجود دارد. مناطق آزاد در دسترس خواهد بود.

واضح است که کالاهایی که از طریق گمرک در مناطق آزاد یا سایر مرزها یا آداب و رسوم داخلی به مناطق آزاد منتقل می شوند باید دارای سابقه آماری معتبر و مسئولیت نظارت بر محدوده ارزش باشند. کارگروهی که بار را با یک مسافر مشخص می کند ، مسئول سازمان های منطقه آزاد و دبیرخانه شورای عالی منطقه آزاد خواهد بود.

V2UTgtxihpAm