آقای شهردار! ١١ هکتار در یک محله؟

صراحتاً در دوره جدید شهرداری بیشترین انتقادات را به تصمیمات مدیران شهری داشته ام که همگی مکتوب است و همه آنها اکیداً اصلاح را توصیه می کنند. این نقدها متأسفانه با داستان رایج در کشور (باندبازی ها و باندبازی ها) فاصله زیادی دارد و صرفاً از منظر علمی/فنی و از سر دلسوزی برای بهبود امور شهر اعم از خوشایند یا ناخوشایند نوشته و ارائه شده است. ! در عین حال، نگاه بلندمدت نویسنده به مسائل شهری که ارکان اصلی شهرسازی هستند و نه تصمیمات یک شبه، ارجاع به مقالات قبلی وی در همین موضوعات باید دلیل محکمی بر عمق و عمق نویسنده باشد. نگاهی دلسوزانه به امور شهر تهران. اکنون برای حفظ ایمان همین خبر را می‌آورم:

باغ 11 هکتاری خیابان پیریسی

الحمدلله وزارت محترم دفاع برای جلوگیری از خسارات احتمالی سایت نظامی را به شهرداری تحویل داده و منطقه را ترک خواهد کرد. اکنون با توجه به زیرساخت های موجود در این پایگاه، فضاهای پشت بام، سیستم های مخابراتی، حوزه های درمانی و بهداشتی، سرویس های بهداشتی و … با توجه به مطالب قبلی اینجانب توصیه های جدی من به شهردار تهران است. با ایجاد فضای سبز، متناسب با امکانات مدیریت بحران شهرستان توما مورد استفاده قرار گیرد. 11 هکتار فضای سبز ممکن است تا حدودی در آلودگی هوای تهران بزرگ نقش داشته باشد، اما برای یک منطقه خاص بسیار زیاد است و پتانسیلی برای استفاده عمومی ندارد. برای این منظور راه حل مناسب و معقولی افزایش تعداد پارک های عمومی کوچک در محدوده تهران بزرگ در محله های مختلف برای استفاده مردم محله بر اساس توزیع امکانات رفاهی شهری «محله محور» است.
مقالات قبلی نویسنده در این زمینه

https://www.khabaronline.ir/amp/665599/
،

https://www.khabaronline.ir/amp/1288539/

* استاد نمونه مهندسی سازه، زلزله و مدیریت بحران کشور، موسس مقاوم سازی و مدیریت بحران در ایران و موسس انجمن سبدگان شهر در کشور.