آخرین تغییرات سهمیه بنزین وانت‌بارها اعلام شد

به گفته شاف ، آخرین تغییرات در سهمیه کالاهای سوختن بنزین و بنزین (کم مصرف و پرمصرف) به دنبال آخرین مصوبات کارگروه مدیریت مصرف سوخت به شرح زیر است:

کل سهمیه اختصاص یافته بر اساس این دو سهمیه ذکر شده در بند 1 برای خدمات حمل و نقل عمومی ارائه شده توسط مقامات (سازمان شهرداری ها و امور روستایی ، راه ها ، سازمان حمل و نقل ، وزارت صامت مصوب وزارت امور داخلی) در نظر گرفته خواهد شد. ون تک سوز کم مصرف بسته به عملکرد خودرو به 120 تا 400 لیتر و وان پر مصرف یک سوز به 200 تا 600 لیتر تقسیم می شود.

سهمیه اختصاص یافته به صورت اندازه گیری برای همه وانت ها ، وانت های خدمات عمومی یا استفاده خصوصی ، در ابتدای هر ماه به طور مساوی از کارت هوشمند سوخت شارژ می شود. واضح است که ون های بخش دولتی براساس عملکرد خود به صورت سهمیه اعتباری از طریق کارت بانکی سهمیه دریافت می کنند.

با توجه به رویکرد کارگروه مدیریت مصرف سوخت به توزیع عادلانه سوخت یارانه ای در بخش خدمات عمومی ، به ویژه در ون ها ، و برای حمایت از مشاغل ارائه دهنده خدمات عمومی ، از 250 در سال به 200 متر مربع تغییر یافته است. داده خواهد شد ، و کمتر از سهمیه اعمال شود.